Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenie

1.1 Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu na www.jjmoto.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť Obchodnými podmienkami uvedenými na internetovom obchode www.jjmoto.sk v časti "Ako nakupovať"(ďalej len "Obchodné podmienky"). Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s Obchodnými podmienkami uvedenými nižšie.

POZOR!!!: Ceny produktov z tovarovej skupiny Babetta, Pionier, Simson sú pohyblivé v závislosti momentálnych cien našich dodávateľov. Tovar je možné objednať až po potvrdení cenovej ponuky zaslanej mailom.

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ján Drdoš - JJmoto (ďalej len "predávajúci") a zákazníkom nakupujúcim v internetovom obchode www.jjmoto.sk (ďalej len "kupujúci"), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Prostredníctvom internetového obchodu nie je možné zakúpiť tovar z kategórie SKÚTRE SYM a štvokolky GOES

2.Kúpna zmluva

Objednávku je možné vytvoriť buď priamo cez internetový obchod alebo zaslaním e-mailu na jjmoto@jjmoto.sk. Odoslaním objednávky predávajúcemu sa táto zaeviduje v systéme predávajúceho. Predávajúci následne potvrdí prijatie objednávky odoslaním oznámenia na e-mail kupujúceho. Zobrazením oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim. Obe strany sa riadia právami a povinnosťami uvedenými v Obchodných podmienkach

3.Platobné podmienky

Všetky ceny na internetovom obchod www.jjmoto.sk sú vrátane DPH. Zákazník si môže vybrať spôsob platby:
a) na dobierku - to znamená, že tovar uhradí pri jeho prevzatí
b) v hotovosti - tento spôsob platby platí len pri osobnom odbere priamo u predajcu

4. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z.) právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to v písomnej forme na emailovú adresu jjmoto@jjmoto.sk. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť dodávateľovi.

Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku , aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia kontaktovať dodávateľa. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené.

Spoločnosť JJmoto nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou.

7. Ochrana osobných dát

Používaním tohto internetového obchodu, odoslaním požiadavky súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za podmienky, že vedome nikdy neposkytneme údaje o Vás a Vašich nákupoch tretiemu subjektu. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (Newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť zaslaním žiadosti na jjmoto@jjmoto.sk. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
exty, ktoré môžete prepísať vlastným obsahom.